Χωρητικότητας τεχνολογίας Ethernet - Επιπέδου 2 (L2)
 • Στοιχείο ιδιαίτερης προβολής
 • northadmin
 • northadmin

Υπηρεσίες

Χωρητικότητας τεχνολογίας Ethernet - Επιπέδου 2 (L2)

Αφορούν στην παροχή μισθωμένων γραμμών τεχνολογίας Ethernet, υψηλής χωρητικότητας και εγγυημένης ποιότητας για διασύνδεση:

 • Παρόχων  με τα επιμέρους υπο-δίκτυά τους
 • Παρόχων με Επιχειρησιακούς Πελάτες τους

Πιο αναλυτικά διακρίνονται στις ακόλουθες:

 • Υπηρεσία “Ethernet Backhaul”: Aφορά στην παροχή συμμετρικών γραμμών τεχνολογίας Ethernet για τη μετάδοση δεδομένων στο δίκτυο οπισθόζευξης μεταξύ του Κόμβου Πρόσβασης του οικισμού και του RIX του οικισμού.​


 • Υπηρεσία “Ethernet End User”: Αφορά στην παροχή συμμετρικών γραμμών τεχνολογίας Ethernet για τη σύνδεση Σ/Π  τελικού χρήστη ή παρόχου που βρίσκεται στην περιοχή κάλυψης του Κόμβου Πρόσβασης του οικισμού  με το RIX του οικισμού.​


 
Τα σημεία οριοθέτησης της υπηρεσίας είναι:

 • Το φρεάτιο (ΦΥΠ) του Κόμβου Πρόσβασης  του οικισμού ή το Σ/Π του τελικού χρήστη ή παρόχου, ανάλογα με το είδος της υπηρεσίας.
 • Το RIX του οικισμού


Οι υπηρεσίες Ethernet παρέχονται σε χωρητικότητες έως 1 Gbps, σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

 

Υπηρεσία Χωρητικότητα Αναλογία Υπερκάλυψης (Contention Ratio) Διαθεσιμότητα
e-Line 10 10 Mbps 1:1 98,75%
e-Line 30 30 Mbps 1:1 98,75%
e-Line 100 100 Mbps 1:1 98,75%
e-Line 250 250 Mbps 1:1 98,75%
e-Line 500 500 Mbps 1:1 98,75%
e-Line 1000 1 Gbps 1:1 98,75%
e-Line 10 10 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα 98,75%
e-Line 30 30 Mbps 30% ελάχιστη εγγυημένη χωρητικότητα 98,75%

 

Προϋποθέσεις Διάθεσης:

 • Να έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση μεταξύ ΟΤΕ Rural North και παρόχου.

 • Ο πάροχος να λαμβάνει υπηρεσίες Φιλοξενίας στο RIX του οικισμού και να έχει διασυνδεθεί στο δίκτυο της ΟΤΕ Rural North μέσω της υπηρεσίας “Σύνδεση RIX - Ethernet”.

 • Να υπάρχει διαθεσιμότητα δικτύου και να είναι εφικτή η παροχή της υπηρεσίας στην περίπτωση που απαιτείται Οπτικής Πρόσβαση στο Σ/Π του τελικού χρήστη ή παρόχου.

Ελάχιστη διάρκεια παροχής:

 • 1 έτος