Η συγκεκριμένη διεύθυνση IP δεν είναι εξουσιοδοτημένη για πρόσβαση στο ΟΤΕ Rural North CRM.

Η πρόσβαση στο ΟΤΕ Rural North CRM επιτρέπεται μόνο σε πιστοποιημένους χρήστες Τηλεπικοινωνιακών Παρόχων, και μόνο από τις εξουσιοδοτημένες διευθύνσεις IP του Παρόχου.