1. Κανονιστική Συμμόρφωση

Η συμμόρφωση με τη νομοθεσία, τον Κώδικα Δεοντολογίας και τις εσωτερικές Πολιτικές είναι πολύ σημαντική για την Εταιρεία μας.

Η διασφάλιση της Κανονιστικής Συμμόρφωσης αποτελεί προτεραιότητα του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας. Η Κανονιστική Συμμόρφωση αντιπροσωπεύει μια ξεκάθαρη δέσμευση στις αρχές της ακεραιότητας, της διαφάνειας, της δικαιοσύνης, του επαγγελματισμού, του ομαδικού πνεύματος και του σεβασμού στους κανόνες, αρχές οι οποίες είναι απαραίτητο να διέπουν τη λειτουργία της Εταιρείας.

Για το σκοπό αυτό η Διοίκηση έχει καθιερώσει και εφαρμόζει Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης (το Σύστημα), το οποίο αφορά στη συμμόρφωση όλων (Εργαζομένων και Διοίκησης) με την ισχύουσα νομοθεσία, με τον Κώδικα Δεοντολογίας και με τις εσωτερικές Πολιτικές, με σκοπό την αποφυγή κινδύνων και άλλων νομικών συνεπειών για την Εταιρεία και τους εργαζόμενους. Με τον τρόπο αυτό, όλοι ωφελούνται: η ίδια η Εταιρεία, οι Εργαζόμενοι, οι Πελάτες, οι Προμηθευτές και οι Μέτοχοι.

Η αποτελεσματικότητα του Συστήματος βασίζεται στη δέσμευση και στην υποστήριξη όλων: Διοίκησης και Εργαζομένων.

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης της Εταιρείας επιθεωρείται από ανεξάρτητους εξωτερικούς ελεγκτές, οι οποίοι επιβεβαιώνουν την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που το υποστηρίζουν.

Το Σύστημα Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης Ομίλου ΟΤΕ βασίζεται στα διεθνή πρότυπα ISO 37001:2016 “Συστήματα Διαχείρισης κατά της Δωροδοκίας” και ISO 19600:2014 “Συστήματα Διαχείρισης Συμμόρφωσης”.

Κύριοι άξονες του Συστήματος είναι:

  • η πρόληψη της παραβατικής συμπεριφοράς και, παράλληλα, η τήρηση των πολιτικών που προβλέπονται στο εν λόγω Σύστημα. Με τον τρόπο αυτό, προστατεύεται τόσο η Εταιρεία όσο και οι εργαζόμενοι από νομικές συνέπειες λόγω παραβατικής συμπεριφοράς και, επιπλέον, μειώνεται η πιθανότητα εμφάνισης κινδύνων σχετικών με τη φήμη και τη δημόσια εικόνα της Εταιρείας. Η πρόληψη επιτυγχάνεται ιδίως με: 
    • την εκπαίδευση των εργαζομένων για τους κινδύνους που ενέχει τυχόν παράβαση βασικών κανόνων, όπως αυτών περί διαφθοράς, απάτης, κακής χρήσης προσωπικών δεδομένων, αλλοίωσης των οικονομικών καταστάσεων, διαρροής εμπιστευτικών επαγγελματικών πληροφοριών κλπ.
    • τα κανάλια επικοινωνίας που έχουν αναπτυχθεί με τους εργαζόμενους, προκειμένου αυτοί να θέτουν ερωτήματα σχετικά με την εφαρμογή του Κώδικα Δεοντολογίας και των Πολιτικών, σε περίπτωση που δεν είναι βέβαιοι για τον τρόπο χειρισμού ζητημάτων που προκύπτουν κατά την καθημερινή εργασία τους.
  • O εντοπισμός περιστατικών παραβατικής συμπεριφοράς και η ανταπόκριση σε αυτά. Με σκοπό την παροχή δυνατότητας αναφοράς τυχόν περιστατικών παραβίασης των Πολιτικών, των κανονισμών και της ισχύουσας νομοθεσίας, η Εταιρεία καθιέρωσε τα σχετικά κανάλια επικοινωνίας

O Υπεύθυνος Κανονιστικής Συμμόρφωσης που είναι αρμόδιος για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του Συστήματος Διαχείρισης Κανονιστικής Συμμόρφωσης, υπάγεται απ' ευθείας στο Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας.