Εταιρική Διακυβέρνηση
  • wpsadmin1
  • wpsadmin1

Εταιρική Διακυβέρνηση

Corporate Governance

The principles and practices applied by the Company are incorporated into the Company's Articles of Incorporation, the Code of Conduct and other Company’s by-laws regulating its operations.Corporate governance refers to a number of principles adopted by a company, aiming to uphold its performance and the interests of its shareholders and all stakeholders.

Recognizing the importance of corporate governance principles and the benefits derived from their adoption, we follow international practices and standards in this area and opt for the systematic implementation of these principles throughout Company’s operations.

The principles and practices applied by the Company are incorporated into the Company's Articles of Incorporation, the Code of Conduct and other Company’s by-laws regulating its operations.

Fundamental Principles of the Corporate Governance System

The fundamental principles on which the corporate governance system is based involve the following:

  • Ensuring transparency and effective control over management 
  • Two-way communication between company’s stakeholders and company's management
  • Assurance of Company’s operational efficiency

The three main pillars for the application of corporate governance rules and practices concern the role of the Board of Directors, the executive members and the control, the protection of shareholders’ rights and the enhancement of transparency and information disclosure.

Εταιρική Διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση αφορά στο σύνολο των αρχών που υιοθετεί μία εταιρεία προκειμένου να διασφαλίσει την απόδοσή της, τα συμφέροντα των μετόχων της και τα συμφέροντα όλων των ενδιαφερομένων μερών (stakeholders).

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των αρχών εταιρικής διακυβέρνησης και τα οφέλη που προκύπτουν από την εφαρμογή τους, ακολουθούμε τη διεθνή πρακτική στον τομέα αυτό και επιδιώκουμε τη συστηματική εφαρμογή αρχών εταιρικής διακυβέρνησης στις λειτουργίες της Εταιρείας. 

Οι εφαρμοζόμενες από την Εταιρεία αρχές και πρακτικές αποτυπώνονται στο Καταστατικό, στον Κώδικα Δεοντολογίας, και σε άλλους κανονισμούς ή/και πολιτικές της Εταιρείας που ρυθμίζουν τις επιμέρους λειτουργίες της.

Βασικές Αρχές του Συστήματος Εταιρικής Διακυβέρνησης

Οι βασικές αρχές, στις οποίες στηρίζεται το σύστημα εταιρικής διακυβέρνησης είναι οι εξής:

  • Διασφάλιση της διαφάνειας και του αποτελεσματικού ελέγχου στην άσκηση της διοίκησης
  • Αμφίδρομη επικοινωνία της διοίκησης με τα ενδιαφερόμενα μέρη (stakeholders) της Εταιρείας
  • Διασφάλιση της αποδοτικότητας της Εταιρείας.

Οι τρεις βασικοί άξονες εφαρμογής των κανόνων και πρακτικών εταιρικής διακυβέρνησης αφορούν στο ρόλο του Διοικητικού Συμβουλίου, της εκτελεστικής διοίκησης και του ελέγχου, στην προστασία των δικαιωμάτων των μετόχων και στην ενίσχυση της διαφάνειας και της δημοσιοποίησης πληροφοριών.